当前在线人数15102
首页 - 博客首页 - 梦使宝贝@缘聚天涯 - 文章阅读 [博客首页] [首页]
宝宝学习资料之四:小学1-6年级必背古诗80首(拼音版)
作者:home99
发表时间:2009-08-27
更新时间:2009-08-27
浏览:2355次
评论:0篇
地址:98.
::: 栏目 :::
写给准妈妈1
宝宝护理与成长3
写给准妈妈3
为人父母3
英语学习
为人处世
休闲娱乐
理财话题
为人父母2
写给准妈妈2
实用资料
宝宝护理与成长2
为人父母1
其它
医药健康话题
写给新妈妈
宝宝护理与成长1
异国他乡

小学1-6年级必背古诗80首(拼音版)

有的称之为小学古诗集80首,内容好象差不多,我将其中比较明显的错误作了修改,贴出来与JMs分享啊。


01 咏鹅 骆宾王
é  é  é 
鹅 , 鹅 , 鹅 ,
qū xiàng xiàng tiān gē 
曲 项  向 天 歌 。
bái máo fú lǜ shuǐ 
白 毛 浮 绿 水 ,
hōng zhǎng bō qīng bō 
红 掌 拨 清 波 。

02 敕勒歌 北朝民歌
chì lè chuān yīn shān xià 
敕 勒 川 , 阴 山 下 。
tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě 
天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。
tiān cāng cāng yě máng máng 
天 苍 苍 , 野 茫 茫 ,
fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 
风 吹 草 低 见 牛 羊 。

03 春晓 孟浩然
chūn mián bù jué xiǎo 
春 眠 不 觉 晓 ,
chù chù wén tí niǎo 
处 处 闻 啼 鸟 。
yè lái fēng yǔ shēng 
夜 来 风 雨 声 ,
huā luò zhī duō shǎo 
花 落 知 多 少 。

04 回乡偶书 贺知章
shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí 
少 小 离 家 老 大 回 ,
xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 
乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。
ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí 
儿 童 相 见 不 相 识 ,
xiào wèn kè cóng hé chù lái 
笑 问 客 从 何 处 来 。

05 静夜思 李白
chuáng qián míng yuè guāng 
床  前 明 月 光 ,
yí shì dì shàng shuāng 
疑 是 地 上  霜 。
jǔ tóu wàng míng yuè 
举 头 望  明 月 ,
dī tóu sī gù xiāng 
低 头 思 故 乡 。

06 忆江南 白居易
jiāng nán hǎo fēng jǐng jiù céng ān 
江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。
rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ 
日 出 江 花 红 胜 火 ,
chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán 
春 来 江 水 绿 如 蓝 ,
néng bù yì jiāng nán 
能 不 忆 江 南 ?

07 游子吟 孟郊
cí mǔ shǒu zhōng xiàn 
慈 母 手 中 线 ,
yóu zǐ shēn shàng yī 
游 子 身 上 衣 。
lín xíng mì mì féng 
临 行 密 密 缝 ,
yì kǒng chí chí quī 
意 恐 迟 迟 归 。
shuí yán cùn cǎo xīn 
谁 言 寸 草 心 ,
bào dé sān chūn huī 
报 得 三 春 晖 ?

08 古朗月行(节选)李白
xiǎo shí bù shí yuè 
小 时 不 识 月 ,
hū zuò bái yù pán 
呼 作 白 玉 盘 。
yòu yí yáo tái jìng 
又 疑 瑶 台 镜 ,
fēi zài qīng yún duān 
飞 在 青 云 端 。

09 元日 王安石
bào zhú shēng zhōng yī suì chú 
爆 竹 声 中 一 岁 除 ,
chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū 
春 风 送 暖 入 屠 苏 。
qiān mén wàn hù tóng tóng rì 
千 门 万 户 曈 曈 日 ,
zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 
总 把 新 桃 换 旧 符 。

10 登鹳雀楼 王之涣
bái rì yī shān jìn 
白 日 依 山 尽 ,
huáng hé rù hǎi liú 
黄 河 入 海 流 。
yù qióng qiān lǐ mù 
欲 穷 千 里 目 ,
gèng shàng yī céng lóu 
更 上 一 层 楼 。

11 望庐山瀑布 李白
rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān 
日 照 香 炉 生 紫 烟 ,
yáo kàn pù bù guà qián chuān 
遥 看 瀑 布 挂 前 川 。
fēi liú zhí xià sān qiān chǐ 
飞 流 直 下 三 千 尺 ,
yí shì yín hé luò jiǔ tiān 
疑 是 银 河 落 九 天 。

12 早发白帝城 李白
zhāo cí bái dì cǎi yún jiān 
朝 辞 白 帝 彩 云 间 ,
qiān lǐ jiāng líng yī rì huán 
千 里 江 陵 一 日 还 。

liǎng àn yuán shēng tí bù zhù 
两 岸 猿 声 啼 不 住 ,
qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān 
轻 舟 已 过 万 重 山 。

13 江畔独步寻花 杜甫
huáng sì niáng jiā huā mǎn xī 
 黄 四 娘 家 花 满 蹊 ,
qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī 
 千 朵 万 朵 压 枝 低 。
liú lián xì dié shí shí wǔ 
留 连 戏 蝶 时 时 舞 ,
zì zài jiāo yīng qià qià tí 
自 在 娇 莺 恰 恰 啼 。

14 六月二十七日望湖楼醉书 苏轼
hēi yún fān mò wèi zhē shān 
黑 云 翻 墨 未 遮 山 ,
bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán 
白 雨 跳 珠 乱 入 船 。
juǎn dì fēng lái hū chuī sàn 
卷 地 风 来 忽 吹 散 ,
wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān 
望 湖 楼 下 水 如 天 。

15 小池 杨万里
quán yǎn wú shēng xī xì liú
泉 眼 无 声 惜 细 流,
shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu
树 荫 照 水 爱 晴 柔。
xiǎo hé cái lù jiān jiān jiǎo
小 荷 才 露 尖 尖 角,
cǎo yǒu qīng ting lì shàng tóu
早 有 蜻 蜒 立 上 头。

16 四时田园杂兴 范成大
zhòu chū yún tián yè jī má 
昼 出 耘 田 夜 绩 麻 ,
cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā 
村 庄 儿 女 各 当 家 。
tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī 
童 孙 未 解 供 耕 织 ,
yě bàng sāng yīn xué zhòng guā 
也 傍 桑 阴 学 种 瓜 。

17 悯农 李绅
chú Hé rì dāng wǔ 
锄 禾 日 当 午 ,
hàn dī hé xià tǔ 
汗 滴 禾 下 土 。
shuí zhī pán zhōng cān 
谁 知 盘 中 餐 ,
lì lì jiē xīn kǔ 
粒 粒 皆 辛 苦 

18 咏柳 贺知章
bì yù zhuāng chéng yī shù gāo 
碧 玉 妆  成 一 树 高 ,
wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 
万 条 垂 下 绿 丝 绦 。
bù zhī xì yè shuí cái chū 
不 知 细 叶 谁 裁 出 ,
èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 
二 月 春 风 似 剪 刀 。

19 晓出净慈寺送林子方 杨万里
bì jìng xī hú liù yuè zhōng 
毕 竟 西 湖 六 月 中 ,
fēng guāng bù yǔ sì shí tóng 
风 光 不 与 四 时 同 。
jiē tiān lián yè wú qióng bì 
接 天 莲 叶 无 穷 碧 ,
yìng rì hé huā bié yàng hóng 
映 日 荷 花 别 样 红 。

20 绝句 杜甫
chí rì jiāng shān lì 
迟 日 江 山 丽 ,
chūn fēng huā cǎo xiāng 
春 风 花 草 香 。
ní róng fēi yàn zǐ 
泥 融 飞 燕 子 ,
shā nuǎn shuì yuān yāng 
沙 暖 睡 鸳 鸯 。

21 送元二使安西 王维
wèi chéng zhāo yù yì qīng chén 
渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 ,
kè shè qīng qīng liǔ sè xīn 
客 舍 青 青 柳 色 新 。
quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ 
劝 君 更 尽 一 杯 酒 ,
xī chū yáng guān wú gù rén 
西 出 阳 关 无 故 人 。

22 赋得古原草送别 白居易
lí lí yuán shàng cǎo 
离 离 原 上 草 ,
yì suì yì kū róng 
一 岁 一 枯 荣 。
yě huǒ shāo bù jìn 
野 火 烧 不 尽 ,
chūn fēng chuī yòu shēng 
春 风 吹 又 生 。
yuǎn fāng qīn gǔ dào 
远 芳 侵 古 道 ,
qíng cuì jiē huāng chéng 
晴 翠 接 荒  城 ,
yòu sòng wáng sūn qù 
又 送 王 孙 去 ,
qī qī mǎn bié qíng 
萋 萋 满 别 情 。

23 鹿柴 王维
kōng shān bù jiàn rén 
空 山 不 见 人 ,
dàn wén rén yǔ xiǎng 
但 闻 人 语 响 。
fǎn yǐng rù shēn lín 
返 景 入 深 林 ,
fù zhào qīng tái shàng 
复 照 青 苔 上 。

24 凉州词 王翰
pú táo měi jiǔ yè guāng běi 
葡 萄 美 酒 夜 光 杯 ,
yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī 
欲 饮 琵 琶 马 上 催 。
zuì wò shā chǎng jūn mò xiào 
醉 卧 沙 场 君 莫 笑 ,
gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí 
古 来 征 战 几 人 回 ?

25 别董大 高适
qiān lǐ huáng yún bái rì xūn 
千 里 黄 云 白 日 曛 ,
běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn 
北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。
mò chóu qián lù wú zhī jǐ 
莫 愁 前 路 无 知 己 ,
tiān xià shuí rén bù shí jūn 
天 下 谁 人 不 识 君 。

26 出塞 王昌龄
qín shí míng yuè hàn shí guān 
秦 时 明 月 汉 时 关 ,
wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán 
万 里 长  征 人 未 还 。
dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài 
但 使 龙 城 飞 将 在 ,
bù jiào hú mǎ dù yīn shān 
不 教 胡 马 度 阴 山 。

27 望天门山 李白
tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi 
天 门 中 断 楚 江 开 ,
bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí 
碧 水 东 流 至 此 回 。
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū 
两 岸 青 山 相 对 出 ,
gū fān yí piàn rì biān lái 
孤 帆 一 片 日 边 来 。

28 山行 杜牧
tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi 
天 门 中 断 楚 江 开 ,
bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí 
碧 水 东 流 至 此 回 。
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū 
两 岸 青 山 相 对 出 ,
gū fān yí piàn rì biān lái 
孤 帆 一 片 日 边 来 。

29 长歌行 汉乐府
qīng qīng yuán zhōng kuí 
青 青 园 中 葵 ,
zhāo lù dài rì xī 
朝 露 待 日 晞 。
yáng chūn bù dé zé 
阳 春 布 德 泽 ,
wàn wù shēng guāng huī 
万 物 生 光 辉 。
cháng kǒng qiū jié zhì 
常  恐 秋 节 至 ,
kūn huáng huā yè shuāi 
焜 黄 华 叶 衰 。
bǎi chuān dōng dào hǎi 
百 川 东 到 海 ,
hé shí fù xī guī 
何 时 复 西 归 ?
shào zhuàng bù nǔ lì 
少  壮 不 努 力 ,
lǎo dà tú shāng bēi 
老 大 徒 伤 悲 。

30 绝句 杜甫
liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ 
两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,
yī háng bái lù shàng qīng tiān 
一 行 白 鹭 上 青 天 。
chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě 
 窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,
mén bó dōng wú wàn lǐ chuán 
门 泊 东 吴 万 里 船 。

31 竹里馆 王维
dú zuò yōu huáng lǐ 
独 坐 幽 篁 里 ,
tán qín fù cháng xiào 
弹 琴 复 长 啸 。
shēn lín rén bù zhī 
深 林 人 不 知 ,
míng yuè lái xiāng zhào 
明 月 来 相 照 。

32 梅花 王安石
qiáng jiǎo shù zhī méi 
墙 角 树 枝 梅 ,
líng hán dú zì kāi 
凌 寒 独 自 开 。
yáo zhí bù shì xuǎ 
遥 知 不 是 雪 ,
wèi yǒu àn xiāng lái 
为 有 暗 香 来 。

33 石灰吟 于谦
qiān chuí wàn jī chū shēn shān 
千 锤 万 击 出 深 山 ,
liè huǒ fén shāo ruò děng xián 
烈 火 焚 烧 若 等 闲 。
fěn shēn suì gǔ hún bù pà 
粉 身 碎 骨 浑 不 怕 ,
yào liú qīng bái zài rén jiān 
要 留 清 白 在 人 间 。

34 九月九日忆山东兄弟 王维
dú Zài yì xiāng wéi yì kè 
独 在 异 乡 为 异 客 ,
měi Féng jiā jié bèi sī qīn 
每 逢 佳 节 倍 思 亲 。
yáo Zhī xiōng dì dēng gāo chù 
遥 知 兄 弟 登 高 处 ,
biàn Chā zhū yú shāo yì rén 
遍 插 茱 萸 少 一 人 。

35 七步诗 曹植
zhǔ dòu rán dòu qí 
煮 豆 燃 豆 萁 ,
lù chǐ yǐ wéi zhī 
漉 豉 以 为 汁 。
qí zài fǔ xià rán 
萁 在 釜 下 燃 ,
dòu zài fù zhōng qì 
豆 在 釜 中 泣 。
běn shì tóng gēn shēng 
本 是 同 根 生 ,
xiāng jiān hé tài jí 
相 煎 何 太 急 。

36 望洞庭 刘禹锡
hú guāng Qiū yuè liǎng xiāng hé 
湖 光  秋 月 两 相 和 ,
tán miàn Wú fēng jìng wèi mó 
潭 面 无 风 镜 未 磨 。
yáo wàng Dòng tíng shān shuǐ cuì 
遥 望 洞 庭 山 水 翠 ,
bái yín Pán lǐ yī qīng luó 
白 银 盘 里 一 青 螺 。

37 惠崇《春江晓景》 苏轼
zhú wài Táo huā sān liǎng zhī 
竹 外 桃 花 三 两 枝 ,
chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 
春 江 水 暖 鸭 先 知 。
lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn 
蒌 蒿 满 地 芦 芽 短 ,
zhèng shì hé tún yù shàng shí 
正 是 河 豚 欲 上 时 。

38 题西林壁 苏轼
héng kàn Chéng lǐng cè chéng fēng 
横 看 成 岭 侧 成 峰 ,
yuǎn jìn Gāo dī gè bù tóng 
远 近 高 低 各 不 同 。
bù shí Lú shān zhēn miàn mù 
不 识 庐 山 真 面 目 ,
zhǐ yuán Shēn zài cǐ shān zhōng 
只 缘 身 在 此 山 中 。

39 乐游原 李商隐
xiàng wǎn yì bù shì 
向 晚 意 不 适 ,
qū chē dēng gǔ yuán 
驱 车 登 古 原 。
xī yáng wú xiàn hǎo 
夕 阳 无 限 好 ,
zhǐ shì jìn huāng hūn 
只 是 近 黄 昏 !

40 赠汪伦 李白
lǐ bái chéng zhōu jiāng yù xíng
李 白 乘 舟 将 欲 行,
hū wén àn shàng tà gē shēng
忽 闻 岸 上 踏 歌 声。
táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ
桃 花 潭 水 深 千 尺,
bù jí wāng lún sòng wǒ qíng
不 及 汪 伦 送 我 情。

41 黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白
gù rén xī cí huáng hè lóu 
故 人 西 辞 黄 鹤 楼 ,
yān huā sān yuè xià yáng zhōu 
烟 花 三 月 下 扬 州 。
gū Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn 
孤 帆 远 影 碧 空 尽 ,
wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú 
惟 见 长 江 天 际 流 。

42 塞下曲 卢纶
jín àn cǎo jīng fēng 
林 暗 草 惊 风 ,
jiāng jūn yè yǐn gōng 
将 军 夜 引 弓 。
píng míng xún bái yǔ 
平 明 寻 白 羽 ,
mò zài shí léng zhōng 
没 在 石 棱 中 。

43 浪淘沙 刘禹锡
jiǔ qū huáng hé wàn lǐ shā 
九 曲 黄 河 万 里 沙 ,
làng táo fēng bǒ zì tiān yá 
浪 淘 风 簸 自 天 涯 。
rú jīn zhí shàng yín hé qù 
如 今 直 上 银 河 去 ,
tóng dào qiān niú zhī nǚ jiā 
同 到 牵 牛 织 女 家 。

44 渔歌子 张志和
xī sài shān qián bái lù fēi 
西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,
táo huā liú shuǐ guì yú féi 
桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。
qīng ruò lì lǜ suō yī 
青 箬 笠, 绿 蓑 衣 ,
xié fēng xì yǔ bù xū guī 
斜 风 细 雨 不 须 归 。

45 江雪 柳宗元
qiān shān niǎo fēi jué 
千 山 鸟 飞 绝 ,
wàn jìng rén zōng miè 
万 径 人 踪 灭 。
gū zhōu suō lì wēng 
孤 舟 蓑 笠 翁 ,
dú diào hán jiāng xuě 
独 钓 寒 江 雪 。

46 游园不值 叶绍翁
yīng lián jī chǐ yìn cāng tái 
应 怜 屐 齿 印 苍 苔 ,
xiǎo kòu chái fēi jiǔ bù kāi 
小 扣 柴 扉 久 不 开 。
chūn sè mǎn yuán guān bù zhù 
春 色 满 园 关 不 住 ,
yī zhī hóng xìng chū qiáng lái 
一 枝 红 杏 出 墙 来 。

47 逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿
rì mò cāng shān yuǎn 
日 暮 苍 山 远 ,
tiān hán bái wū pín 
天 寒 白 屋 贫 。
chái mén wén quǎn fèi 
柴 门 闻 犬 吠 ,
fēng xuě yè guī rén 
风 雪 夜 归 人 。

48 竹石 郑燮
yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng 
咬 定 青 山 不 放 松 ,
lì gēn yuán zài pò yán zhōng 
立 根 原 在 破 岩 中 。
qiān mó wàn jī hái jiān jìn 
千 磨 万 击 还 坚 劲 ,
rèn ěr dōng xī nán běi fēng 
任 尔 东 西 南 北 风 。

49 独坐敬亭山 李白
zhòng niǎo gāo fēi jìn 
众  鸟 高 飞 尽 ,
gū yún dù qù xián 
孤 云 独 去 闲 。
xiāng kàn liǎng bù yàn 
相 看 两 不 厌 ,
zhǐ yǒu jìng tíng shān 
只 有 敬 亭 山 。

50 枫桥夜泊 张继
yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān 
月 落 乌 啼 霜 满 天 ,
jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián 
江 枫 渔 火 对 愁 眠 。
gū sū chéng wài hán shān sì 
姑 苏 城 外 寒 山 寺 ,
yè bàn zhōng shēng dào kè chuán 
夜 半 钟 声 到 客 船 。

51 寻隐者不遇 贾岛
sōng xià wèn tóng zǐ 
松 下 问 童 子 ,
yán shī cǎi yào qù 
言 师 采 药 去 。
zhǐ zài cǐ shān zhōng 
只 在 此 山 中 ,
yún shēn bù zhī chù 
云 深 不 知 处 。

52 墨梅 王冕
wú jiā xǐ yàn chí tóu shù 
吾 家 洗 砚 池 头 树 ,
gè gè huā kāi dàn mò hén 
个 个 花 开 淡 墨 痕 。
bù yào rén kuā hǎo yán sè 
不 要 人 夸 好 颜 色 ,
zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn 
只 留 清 气 满 乾 坤 。

53 悯农 李绅
chūn zhòng yī lì sù 
春 种 一 粒 粟 ,
qiū shōu wàn kē zǐ 
秋 收 万 颗 子 。
sì hǎi wú xián tián 
四 海 无 闲 田 ,
nóng fū yóu è sǐ 
农 夫 犹 饿 死 !

54 清明 杜牧
qīng míng shí jié yǔ fēn fēn 
清 明 时 节 雨 纷 纷 ,
lù shàng xíng rén yù duàn hún 
路 上 行 人 欲 断 魂 。
jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu 
借 问 酒 家 何 处 有 ,
mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 
牧 童 遥 指 杏 花 村 。

55 寒食 韩翃
chūn chéng wú chù bù fēi huā 
春 城 无 处 不 飞 花 ,
hán shí dōng fēng yù liǔ xié 
寒 食 东 风 御 柳 斜 。
rì mò hàn gōng chuán là zhú 
日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 ,
qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā 
轻 烟 散 入 五 侯 家 。

56 春日 朱熹
shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn 
胜 日 寻 芳 泗 水 滨 ,
wú biān guāng jǐng yī shí xīn 
无 边 光  景 一 时 新 。
děng xián shí dé dōng fēng miàn 
等 闲 识 得 东 风 面 ,
wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn 
万 紫 千 红 总 是 春 。

57 宿建德江 孟浩然
yí zhōu bó yān zhǔ 
移 舟 泊 烟 渚 ,
rì mù kè chóu xīn 
日 暮 客 愁 新 。
yě kuàng tiān dī shù 
野 旷 天 低 树 ,
jiāng qīng yuè jìn rén 
江 清 月 近 人 。

58 饮湖上初晴后雨 苏轼
shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo 
水 光  潋 滟 晴 方 好 ,
shān sè kōng méng yǔ yì qí 
山 色 空 濛 雨 亦 奇 。
yì bǎ xī hú bǐ xī zǐ 
欲 把 西 湖 比 西 子 ,
dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí 
淡 妆  浓 抹 总 相 宜 。

59 从军行 王昌龄
qīng hǎi cháng yún àn xuě shān 
青 海 长 云 暗 雪 山 ,
gū chéng yáo wàng yù mén guān 
孤 成 遥 望 玉 门 关 。
huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ 
黄 沙 百 战  穿 金 甲 ,
bù pò lǒu lán zhōng bù huán 
不 破 楼 兰 终 不 还 。

60 凉州词 王之涣
huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān 
黄 河 远 上 白 云 间 , 
yī piàn gū chéng wàn rèn shān 
一 片 孤 城 万 仞 山 。 
qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ 
羌 笛 何 须 怨 杨 柳 , 
chūn fēng bù dù yù mén guān 
春 风 不 度 玉 门 关 。 

61 秋浦歌 李白
bái fà sān qiān zhàng 
白 发 三 千 丈 ,
yuán chóu sì gè cháng 
缘 愁 似 个 长 。
bù zhī míng jìng lǐ 
不 知 明 镜 里 ,
hé chù dé qiū shuāng 
何 处 得 秋 霜 。

62 商山早行 温庭筠
chén qǐ dòng zhēng duó 
晨 起 动 征 铎 ,
kè xíng bēi gù xiāng 
客 行 悲 故 乡 。
jī shēng máo diàn yuè 
鸡 声 茅 店 月 ,
rén jì bǎn qiáo shuāng 
人 迹 板 桥 霜 。
hú yè luò shān lù 
槲 叶 落 山 路 ,
zhǐ huā míng yì qiáng 
枳 花 明 驿 墙 。
yīn sī dù líng mèng 
因 思 杜 陵 梦 ,
fú yàn mǎn huí táng 
凫 雁 满 回 塘 。

63 芙蓉楼送辛渐 王昌龄
hán yǔ lián jiāng yè rù wú 
寒 雨 连 江 夜 入 吴 ,
píng míng sòng kè chǔ shān gū 
平 明 送 客 楚 山 孤 。
luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn 
洛 阳 亲 友 如 相 问 ,
yí piàn bīng xīn zài yù hú 
一 片 冰 心 在 玉 壶 。

64 江南逢李龟年 杜甫
qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn 
岐 王 宅 里 寻 常 见 ,
cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén 
崔 九 堂 前 几 度 闻 。
zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng 
正 是 江 南 好 风 景 ,
luò huā shí jié yòu féng jūn 
落 花 时 节 又 逢 君 。

65 滁州西涧 韦应物
dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng 
独 怜 幽 草 涧 边 生 ,
shàng yǎu huáng lí shēn shù míng 
上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。
chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí 
春 潮 带 雨 晚 来 急 ,
yě dù wú rén zhōu zì héng 
野 渡 无 人 舟 自 横 。

66 乌衣巷 刘禹锡
zhū què qiáo biān yě cǎo huā 
朱 雀 桥 边 野 草 花 ,
wū yī xiàng kǒu xī yáng xié 
乌 衣 巷 口 夕 阳 斜 。
jiù shí wáng xiè táng qián yàn 
旧 时 王 谢 堂 前 燕 ,
fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā 
飞 入 寻 常 百 姓 家 。

67 江南春 杜牧
qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng 
千 里 莺 啼 绿 映 红 ,
shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng 
水 村 山 郭 酒 旗 风 。
nán cháo sì bǎi bā shí sì 
南 朝 四 百 八 十 寺 ,
duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng 
多 少 楼 台 烟 雨 中 。

68 竹枝词 刘禹锡
yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng 
杨 柳 青 青  江 水 平 ,
wén láng jiāng shàng chàng gē shēng 
闻 郎 江 上 唱 歌 声 。
dōng biān rì chū xī biān yǔ 
东 边 日 出 西 边 雨 ,
dào shì wú qíng què yǎu qíng 
道 是 无 晴 却 有 晴 。

69 秋夕 杜牧
yín zhú qiū guāng lěng huà píng 
银 烛 秋 光  冷 画 屏 ,
qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng 
轻 罗 小 扇 扑 流 萤 。
tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ 
天 阶 夜 色 凉 如 水 ,
zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng 
坐 看 牵 牛 织 女 星 。

70 赠花卿 杜甫
jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn 
锦 城 丝 管 日 纷 纷 ,
bàn rù jiāng fēng bàn rù yún 
半 入 江 风 半 入 云 。
cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu 
此 曲 只 应 天 上 有 ,
rén jiān néng dé jǐ huí wén 
人 间 能 得 几 回 闻 。

71 题临安邸 林升
shān wài qīng shān lóu wài lóu 
山 外 青 山 楼 外 楼 ,
xī hú gē wǔ jǐ shí xiū 
西 湖 歌 舞 几 时 休 。
nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì 
暖 风 熏 得 游 人 醉 ,
zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu 
直 把 杭 州 作 汴 州 。

72 朝天子•咏喇叭 王磐
lǎ bā suǒ nà 
喇 叭, 唢 呐 ,
qǔ ér xiǎo qiāng ér dà 
曲 儿 小 , 腔 儿 大 。
guān chuán wǎng lái luàn rú má 
官 船  往 来 乱 如 麻 ,
quán zhàng nǐ tái shēn jià 
全  仗 你 抬 身 价 。
jūn tīng le jūn chóu 
军 听 了 军 愁 ,
mín tīng le mín pà 
民 听 了 民 怕 ,
nǎ lǐ qù biàn shén me zhēn gòng jiǎ 
哪 里 去 辨 什 么 真 共 假 ?
yǎn jiàn de chuī fān le zhè jiā 
眼 见 的 吹 翻 了 这 家 ,
chuī shāng le nà jiā 
吹 伤 了 那 家 ,
zhǐ chuī de shuǐ jìn é fēi bà 
只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢 !

73 示儿 陆游
sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng 
死 去 元 知 万 事 空 ,
dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng 
但 悲 不 见 九 州 同 。
wáng shī běi dìng zhōng yuán rì 
王 师 北 定 中 原 日 ,
jiā jì wú wàng gào nǎi wēng 
家 祭 无 忘 告 乃 翁 。

74 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游
sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi 
三 万 里 河 东 入 海 ,
wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān 
五 千 仞 岳 上 摩 天 。
yí mín lèi jìn hú chén lǐ 
遗 民 泪 尽 胡 尘 里 ,
nán wàng wáng shī yòu yī nián 
南 望 王 师 又 一 年 。

75 菩萨蛮•书江西造口壁 辛弃疾
yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ 
郁 孤 台 下 清 江 水 ,
zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi 
中 间 多 少 行 人 泪 。
xī běi wàng cháng ān  
西 北 望 长 安 , 
kě lián wú shù shān  
可 怜 无 数 山 。 
qīng shān zhē bù zhù  
青 山 遮 不 住 , 
bì jìng dōng liú qù  
毕 竟 东 流 去 。 
jiāng wǎn zhèng chóu yú  
江 晚 正  愁 余 , 
shān shēn wén zhè gū  
山 深 闻 鹧 鸪 。 

76 夏日绝句 李清照
shēng dāng zuò rén jié 
生 当 作 人 杰 ,
sǐ yì wéi guǐ xióng 
死 亦 为 鬼 雄 。
zhì jīn sī xiàng yǔ 
至 今 思 项 羽 ,
bù kěn guò jiāng dōng 
不 肯 过 江 东 。

77 泊船瓜州 王安石
jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān 
京 口 瓜 洲 一 水 间 ,
zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān 
钟 山 只 隔 数 重 山 。
chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn 
春 风 又 绿 江 南 岸 ,
míng yuè hé shí zhào wǒ huán 
明 月 何 时 照 我 还 ?

78 闻官军收河南河北 杜甫
jiàn wài hū chuán shōu jì běi 
剑 外 忽 传 收 蓟 北 ,
chū wén tì lèi mǎn yī shāng 
初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。
què kàn qī zǐ chóu hé zài 
却 看 妻 子 愁 何 在 ,
màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng 
漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。
bái rì fàng gē xū zòng jiǔ 
白 日 放 歌 须 纵 酒 ,
qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng 
青 青 作 伴 好 还 乡 。
jì cóng bā xiá chuán wū xiá 
即 从 巴 峡 穿 巫 峡 ,
biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng 
便 下 襄 阳 向 洛 阳 。

79 春夜喜雨 杜甫
hǎo yǔ zhī shí jié 
好 雨 知 时 节 ,
dāng chūn nǎi fā shēng 
当 春 乃 发 生 。
suí fēng qián rù yè 
随 风 潜 入 夜 ,
rùn wù xì wú shēng 
润 物 细 无 声 。
yě jìng yún jù hēi 
野 径 云 俱 黑 ,
jiāng chuán huǒ dú míng 
江 船 火 独 明 。
xiǎo kàn hóng shī chù 
晓 看 红 湿 处 ,
huā zhòng jǐn guān chéng 
花 重 锦 官 城 。

80 己亥杂诗 龚自珍
jiǔ zhōu shēng qì shì fēng léi 
九 州 生 气 恃 风 雷 ,
wàn mǎ qí yīn jiū kě āi 
万 马 齐 喑 究 可 哀 。
wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu 
我 劝 天 公 重 抖 擞 ,
bù jū yī gé jiàng rén cái 
不 拘 一 格 降 人 才 。

[上一篇] [下一篇] [发表评论] [写信问候] [收藏] [举报] 
 
暂无评论
 
用户名: 密码:
发表评论
评论:
[返回顶部] [刷新]  [给home99写信]  [梦使宝贝@缘聚天涯首页] [博客首页] [BBS 未名空间站]
 
Site Map - Contact Us - Terms and Conditions - Privacy Policy

版权所有BBS 未名空间站(mitbbs.com) since 1996